Sosiale medier styrker samfunnsengasjementet!

.
For snart 11 år siden hevdet Robert Putnam, i den innflytelsesrike boken Bowling Alone , at det sosiale grunnlaget for vår evne til å handle kollektivt var i ferd med å bli svekket. Putnam mente at den sosiale kapitalen, de sosiale nettverkene vi inngår i, var sterkt redusert, så også samfunnsengasjementet: Vi ser mindre til naboene våre, mindre til familien, vi møter vennene våre sjeldnere og vi deltar ikke i organisasjonslivet som før, og vi bowler til og med alene var noe av budskapet i, og derav tittelen, Bowling Alone. TV var en av kildene til synkende sosial kapital og mindre samfunnsengasjement.

Men hva nå? De unge bruker mer tid på Internett, enn på TV og aviser. TV og avis er byttet ut med Facebook og Twitter – er vi blitt mer sosiale og mer engasjerte? Kan Internett og sosiale medier styrke vår evne til kollektiv samhandling og samfunnsengasjement?

I forrige uke kom det igjen en viktig rapport fra Pew Research Center’s Internet & American Life Project med navn The Social Side of the Internet Den finner at internett nå er dypt integrert i det frivillige gruppe og organisasjonslivet i USA. Nettbrukere (80%) er mer aktive i frivillige grupper sammenlignet med ikke-brukere (56%) og sosiale mediebrukere (85%) er enda mer aktive enn nettbrukere igjen. Det er verdt å merke seg at en av fem av de som ikke er med i frivillige grupper sier at manglende tilgjengelighet til nett er en viktig faktor som hindrer dem i å delta i samfunnet og grupper som dette.

Videre, finner surveyen at gruppemedlemmer har erfart internett som en svært viktig faktor for at frivillige grupper skal kunne kommunisere med medlemsmassene og for de samme gruppene skal oppnå effekt i samfunnet. Hele 68% av utvalget (både ikke brukere og brukere av internett) mente at internett hadde en stor effekt på kommunikasjon med medlemsmassene i slike grupper, samtidig som 46% (se figur) mente at internett hadde hatt en stor effekt når gruppen de var medlem i hadde oppnådd samfunnets oppmerksomhet om en sak. Som vist i figuren hadde internett også en betydelig rolle for andre viktige oppgaver i gruppen/organisasjonen.

Nylig ble det avholdt et norsk seminar som diskuterte effekten Facebook hadde på samfunnsengasjementet i frivillige organisasjoner. Dag Wollebæk presenterte resultater som minnet om funn i Pew studien. Resultatene indikerte at internett, og særlig sosiale medier, gir tilgang til nettverksressurser som kan stimulere til organisasjonsaktivitet i den norske befolkningen: Nettbrukere som bruker opp til to timer daglig på sosiale medier er oftere medlemmer i en organisasjon enn de som ikke bruker sosiale medier i det hele tatt. Aktive nettbrukere under 30 år viste dessuten en økning i engasjementet i organisasjoner de siste fem årene enn de som bruker nettet mindre. Mye kan derfor tyde på at sosiale medier styrker den sosiale kapitalen eller kollektive handlingen i frivillige organisasjoner, også i Norge. Samtidig viste andre funn at ungdommen i større grad engasjeres gjennom mer spontane og uformelle kanaler som Facebook. Et nytt og mer aksjonsorienterte samfunnsengasjement vokser frem, og som i større grad synes avhengig av sosiale medier.

Et annet viktig moment som kom frem på det nevnte seminaret var at flere frivillige organisasjoner mangler kompetansen til å få til gode sider på Facebook og utnytte potensiale som ligger i nettverksteknologien. Dette til tross for at sosiale medier antagelig stimulerer medlemsmassene i denne typen organisasjoner (jmf. Wollebæk). Det kunne derfor være interessant å vite mer om hvilke frivillige organisasjoner som faktisk hadde kommet et stykke på vei, og som har profesjonalisert bruken av sosiale medier rettet mot unge spesielt. Finnes det noen vellykkede eksempler der ute i Facebookskogen? Kanskje vet du om noen?

medierSosiale, samfunnsengasjement, aktivisme, unge

Kommentarer


Ser frem til å lese Pew-rapporten. Vil også tipse om boka som Dag Wollebæk og co har skrevet, Sosial kapital, som tar for seg enda flere detaljer om sosial tillit, sosial kapital, politisk engasjement og frivillighet.

Ang ungt engasjement på nettet, et tips kan være å kikke på et prosjekt som vi har jobbet med, Jentenes (i regi av Trygg Trafikk). Det er et sted hvor unge jenter (primært 15-18 år) kan snakke om bil, kjøring, trafikksikkerhet, hvordan bremse de raske gutta, etc. og prosjektet har pågått i 4 år. Nå i høst ble bloggen åpnet, tidligere har det vært en lukket nettløsning (les mer om det). Her skriver Trygg Trafikk mer om bakgrunnen for prosjektet.

Takk Bente, prosjektet du nevner ser absolutt både viktig og relevant ut. Boka til Dag om sosial kaptial er kjøpt inn :)