Ny utredning om ungdom, makt og medvirkning

I dag ble endelig ungdommens maktutredning lansert med brask og bram på Håndverkeren i Oslo. Ett års arbeid er lagt ned. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fikk utredningen overlevert sammen med en god klem av utredningsleder Trond Viggo Torgersen. Deretter bar det bort til Bristol og en bedre lunsj, og hvor vi skålte for utredningen i mineralvann fra Farris.

Utredningen er i høyeste grad relevant for delTA-prosjektet. Utvalget, som jeg har vært en del av, har valgt og ikke bare å beskrive tradisjonelle kanaler, men å fokusere på de nye rammene for makt og deltagelse unge opplever gjennom en økende tilgang til og bruk av nye medier.

Det er særlig kapittel 7 “Digitalt medborgerskap” som er aktuelt for prosjektet delTA og hvordan vi kan understøtte unges samfunnsengasjement i nye medier. Kapittel 7 belyser hva slags innflytelse ungdom kan få gjennom bruk av sosiale medier og hvilke begrensninger som ligger i de nye mediene. Særlig beskriver kapittelet hvordan sosiale medier utfordrer tradisjonelle forståelser av demokratiet og deltagelse, med en økende bruk av aksjonsdemokratiske virkemidler, en type online aktivisme og mobilisering til aksjon gjennom sosiale medier. Kapittelet kommer også inn på kritikk og begrensinger knyttet til disse nye formene for deltagelse.

Utvalget konkluderer med (i kap 7) at de unge bør få mer kunnskap om maktpotensiale i sosiale medier og at digital medborgerskapskompetanse integreres inn i det nye demokratifaget i skolen.

Kapittel 8 forteller om personvernsutfordringer knyttet til sosiale medier.

For øvrig er utredningen som helhet interessant for alle som ønsker å forstå mer om unges deltagelse generelt i samfunnet.

Utredningen ligger tilgjengelig på BLDs nettside. Vi i utvalget er selvfølgelig spente både på mottagelsen av utredningen og om Lysbakken og BLD greier å følge opp våre forslag til tiltak.

God lesning.

Vist 2179 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Gratulerer med vel unnagjort utredning. Gleder meg til å lese. Nytt demokratifag i skolen høres interessant ut. Ser dere for dere dette som en utvidelse av eksisterende fag eller som noe helt nytt?

Takk, ideen er at det innføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen, for å styrke demokratiopplæringen. De har innført noe tilsvarende i England (Citizenship). Samtidig foreslår utredningen at man fjerner faget eleverådsarbeid, et fag med uklar status i skoleverket. Det nye demokratifaget, som utvalget ønsker er derfor en erstatning av faget eleverådsarbeid. Demokratifaget vil handle om læring gjennom praktisk demokrati, dvs trening av de praktiske ferdigheter relatert til deltakelse og medvirkning, samt et større fokus på lokal politikk.

Annonse