Viser arkivet for desember, 2015

Ny publikasjon: Hvordan kan organisasjoner nå unge i sosiale medier?

Hvordan kan organisasjoner nå de unge i sosiale medier?
Vi i delTA-prosjektet har nå i jula publisert en ny artikkel i tidsskriftet Interacting with Computers på Oxford Press, med tittelen “How Should Organizations Adapt to Youth Civic Engagement in Social
Media? A Lead User Approach”. Vi presenterer kort studien på norsk i denne bloggen.

Metode:
Vi har i denne artikkelen intervjuet 17 såkalte lead users eller innovatører. Dette er organisasjoner som er langt fremme i å utvikle løsninger for å engasjere ungdom i sosiale medier. Vi har også intervjuet flere ungdommer. Vi har spurt både de unge og innovatørene hva som hindrer og hva som fremmer unge til engasjement i sosiale medier.

Resultater
Brukerinvolvering av ungdom
Vi finner i denne studien at ungdom ofte opplever å bli holdt litt utenfor i organisasjonene, og at de som blir involvert i organisasjonsarbeid opplever dette som en uekte brukerinvolvering. Ungdommen beskriver involveringen som et alibi for at aktører innad i organisasjonen kan rapportere til ledelsen at “ungdommen er med”.

Ungdom ønsker derfor økt involvering og påvirkningskraft, gjennom horisontale prosesser. De ønsker samarbeid på lik linje med de voksne. Det handler om å invitere ungdom med inn i kommunikasjonsprosesser. Dette kan gjøres gjennom fokusgrupper av ungdom, men også mer aktivt med i arbeidet som del av et team, men også gjennom økt bruk av innspill på sosiale medier. Det er uansett viktig å involvere ungdom tidlig nok i prosessen. Et slikt intergenerasjonalt samarbeid, hvor ungdom blir tatt på alvor har også vist seg å være rene suksessoppskrifter for enkelte organisasjoner – for eksempel i avisa Nordland hvor unge mennesker har fått være med å bestemme saker og kanaler for publisering er blitt en suksess.

Brukerinvolvering av de unge må foregå i hele designprosessen, fra behov til innhold, språk og design. Tidlig involvering er viktig for å kunne skape tjenester de unge ønsker å bruke. I delTA prosjektet har vi nettopp forsøkt å følge denne malen med at konseptene som utvikles i prosjektet utvikles av de unge selv.

Språk og bilder
Å bruke et språk de unge forstår er viktig, og vanskelig språk er ofte en barriere til samfunnsengasjement. Som en lead user sier i studien “Mest undervurdert er språket. At man bruker ord og begrep, som ikke ungdommene har i sitt daglige språk. Man må bruke et språk som ungdommen bruker. Unge har kanskje dårligere ordforråd, og er ikke kjent med fagspråk, noe man må ta hensyn til”.

Et aspekt knyttet til språket – er at språket og kommunikasjonen mellom unge i økende grad preges av bilder og videoer. Vi ser en trend der språket visualiseres i sosiale medier. Ungdommen kommuniserer med bilder og video både på Instagram og SnapChat. Bilder og video er derfor viktig for å nå frem, og helst brukergenererte heller enn pressebilder: Som en sier:
“Kreftforeningen saken bruker bilder som ungdommene selv har lagt ut på Instagram og liknende, i stedet for et pressebilder”. Opplevelsen og kommunikasjonen blir da mer ekte og nær.

Tid, sanntid og hurtighet
Blant de viktigste barrierene for å engasjere unge til samfunnsengasjement i sosiale medier er tidsapektet. Hurtighet, sanntid er stikkord. Unge mennesker føler at ting går for treigt – enten det er stoff som mangler aktualitet, eller saker som tar for langt tid å få igjennom i byråkratiet. Denne utålmodigheten gjenspeiler det raske miljøet unge mennesker lever sine liv, som på SnapChat, hvor de er vant til raske interaksjoner og rask feedback. Det ligger en forventning om sanntids informasjon blant dette alderssegmentet. Organisasjoner i sosiale medier må derfor respondere hurtig og de må være flinke til å løfte frem. Det å gi rask feedback på kommunikasjon og initiativ blant unge er nødvending for å oppleves som relevant blant de unge. Det er viktig å tenke sanntid og hurtige oppdateringer.

Mobil og Facebook
Flere av deltagerne i vår studie fremhevet at mobil var viktig. Kommunikasjon skjer i all hovedsak på mobil og man må designe for mobil først. Mobilforsiden er det største produktet for mange tjenester i dag. Dette vil akselerere i fremtiden. Det vil ikke være mange igjen uten smarttelefon i løpet av noen år, og dette mobile miljøet må organiasjoner tilpasse seg. I tillegg ser mange at Facebook fortsatt er viktig og blir viktigere. I tillegg må organisasjoner i større grad enn før tørre å bruke ett bredt spekter av kommunikasjonsvirkemidler, samarbeide med bloggere, opinionsledere i ungdomssegmentet, samt tradisjonelle medier.

Dette er noen av funnene fra studien. Flere funn og tips kan leses i artikkelen som også ligger åpent tilgjengelig på ResearchGate.

Referanse:
Brandtzaeg, P.B., Haugestveit, I.M., Lüders, M.,& Følstad, A. (2015, online first). How Should Organizations Adapt to Youth Civic Engagement in Social Media? A Lead User Approach. Interacting with Computers. doi: 10.1093/iwc/iwv041