Ny publikasjon: Hvordan kan organisasjoner nå unge i sosiale medier?

Hvordan kan organisasjoner nå de unge i sosiale medier?

Ny publikasjon: Facebook is no great equalizer - Kjønnsskiller på Facebook.

Min siste artikkel, "Facebook is no “great equalizer”: A big data approach to gender differences in civic engagement across countries, er publisert som online first i journalen Social Science Computer Review. Studien viser klare kjønnsforskjeller i ulike former for samfunnsengasjement på Facebook.

Dette er den første studien i verden som benytter BIG DATA (eller stordata) for kartlegging og analyse av ulike interesser for samfunnsengasjement på Facebook på tvers av kjønn i ulike land. Dette er et viktig tema som kan belyse forskjeller mellom kjønn i samfunnsengasjement på en ny og viktig samfunnsarena – Facebook. Finner vi de samme skillelinjene mellom kjønn på Facebook som ellers i samfunnet? Les mer…

delTA-konferansen 2015 - en oppsummering.

Ja, i går (15.09.2015) kom vi i mål med delTA-konferansen 2015. En konferanse viet Facebook, unge og samfunnsengasjement. Har Facebook gjort samfunnsdebatten mer demokratisk eller udemokratisk? Er Facebook en pøl av hat og forakt? Har Facebook gjort oss mer samfunnsengasjerte, eller tvert i mot? Er Facebook vår venn eller fiende?

For å svare på det første spørsmålet, og som jeg sa på NRK P2 i et intervju sammen med Elise By Olsen og Kjetil Rolness i etterkant: Debatten og foredragene på konferansen bekreftet mye av det forskningen viser. De samme skillene vi ser på Facebook finner vi i samfunnet forøvrig. Facebook er ikke blitt den store demokratiske og utjevnende faktoren som vi hadde håpet på. Facebook speiler samfunnet. De som er synlige i de tradisjonelle foraene er også synlige på Facebook. Men heldigvis finnes det noen gode unntak, noe som kom frem i blant annet innlegget til Morad Jarodi.

Ny publikasjon - Participation Barriers to Youth Civic Engagement in Social Media

Vi har i delTA-prosjektet publisert en ny artikkel om barrierer som unge opplever knyttet til samfunnsengasjement i sosiale medier:

Abstract

Ny publikasjon: Facebook likes and humanitarian causes

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Petter Bae Brandtzæg og Ida Maria Haugstveit har publisert en artikkel, Facebook likes: a study of liking practices for humanitarian causes, i _International Journal of Web Based Communities (IJWBC), Vol. 10, _No. 3, 2014

Abstract: Civic engagement on Facebook has evolved, but there are still few studies of people’s motivations and reasons for liking humanitarian causes on Facebook. Introduced in 2009, the ‘like’ button has become a part of users’ daily Facebook routines and a way for them to engage in humanitarian causes. Content analysis from a survey (N = 405) revealed six different liking practices for humanitarian causes on Facebook: 1) socially responsible liking; 2) emotional liking; 3) informational liking; 4) social performative liking; 5) low-cost liking; 6) routine liking. Interestingly, informational-driven liking was much less common than the more socially and emotionally motivated reasons for liking. The majority of the respondents also believe such likes help in promoting humanitarian causes; only a few had unliked such causes. The implications of these findings for understanding the nature and function of Facebook likes as a new form of civic engagement and humanitarian support are discussed.

Den eksplosive massen - om Tyrkia og sosiale medier

Det er det største politiske opprøret i Tyrkia på mange tiår, og igjen blir sosiale medier fremhevet som en viktig drivkraft til opprøret, akkurat som under den arabiske våren. Men hva slags ny type aktivisme er det vi er vitne til i Tyrkia? Har sosiale medier endret massenes praksis i å organisere demonstrasjoner på? Kan Vesten lære av det som skjer i Tyrkia, i hvordan fremtidens demokrati bygges? Disse spørsmålene var også tema på konferansen Personal Democracy Forum (PDF) som nylig ble arrangert i New York, en konferanse jeg var så heldig selv og delta på. Jeg har forsøkt å besvare noen av disse spørsmålene i dagens kronikk i Aftenposten

For spørsmålet mange stiller seg, er den faktiske betydningen av sosiale medier ved opprøret i Tyrkia – Massene demonstrerte jo også før Facebook og Twitter? Ja, men den gang ble massene mobilisert av organisasjoner. Prosessene var trege og ovenfra og ned. Nå skjer dette i et mye raskere tempo enn tidligere og i en helt annen skala. Sosiale medier fremmer ikke bare en ny infrastruktur, men nye former for informasjonsflyt og massedeltagelse. Twitter, blogger og Facebook mobiliserer flere mennesker – ikke bare det “usual suspects”. Denne nye digitale kulturen kan bety en reell endring i premissene demokratiet er bygget på.

Ny delTA-konferanse på trappene - se programmet

Vi i delTA-prosjektet har gleden av å invitere dere til en fantastisk spennende konferanse ved AHO i Oslo onsdag den 6.februar 2013. Ungt engasjement – hvordan bevare engasjement i rastløshetens tid?

Programmet røper noen veldig gode foredragsholdere:

Kvinner fører an

Har kvinner mer påvirkningskraft i sosiale medier enn menn? I denne Aftenposten-kronikken diskuterer jeg tematikken, samt hvordan sosiale medier endrer sosiale maktstrukturer og bidrar til nye former for samfunnsengasjement. Kronikken stod på trykk i Aftenposten, lørdag den 3.november 2012.

Utdrag:Vi nå er inne i en ny sosial æra – det vokser frem en lyttende og dialogorientert samfunnskultur, hvor sosiale medier har endret betingelsene for samhandling, påvirkning og makt. Mye tyder på at dette er en arena som passer kvinner godt og hvor kvinner langt på vei leder an. Les hele kronikken her :http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kvinner-forer-an-7035624.html

International Conference on Web based Communities and Social Media

Har nettopp ankommet Oslo etter et konferanseopphold, ved ærverdige Tivoli hotell i Lisboa, på IADIS International Conference on Web Based Communities and Social Media Der presenterte jeg artikkelen “Designing for youth civic engagement in social media”, en artikkel skrevet sammen med mine kolleger Asbjørn Følstad (SINTEF) og Henry Mainsah (AHO). Målet for artikkelen er å karakterisere og å lage et rammeverk for å beskrive og forstå samfunnsengasjement blant unge i sosiale medier. Gledelig var det derfor når vi i closing session ble utropt til vinnere av best paper award av Dr. Piet Kommers som arrangerer denne årlige konferansen.

Det følgende inneholder noen hovedtrekk fra artikkelen. Her kan du sjekke ut presentasjonen jeg holdt i Lisboa.

Økende billedaktivisme i sosiale medier

Her om dagen kjøpte Facebook fotodelingsappen Instagram for utrolige 6 milliarder kroner (1 milliard dollar). Hvorfor? Og, hvilken betydning har en økende billedfiksering i sosiale medier på dagens samfunnsengasjement? Vil bilder fortrenge tekst i fremtidens sosiale medier?

Årsaken til at Facebook kjøpte Instagram er, ja, først og fremst fordi billedkommunikasjon i økende grad fortrenger tekstlig informasjon og kommunikasjon i de sosiale nettverkene på nett. Dette er en trend vi har kunnet bevitne gjennom den økte populariteten til Path og Pinterest, for ikke snakke om YouTube. I disse sosiale nettverkene er bildet i sentrum – det er selve bildet som kommunikasjonen og brukerne danser rundt. Facebook har selvfølgelig skjønt dette – fra å være et nettverk hvor tekstbaserte statusoppdateringer var i fokus, har Facebookdesignet i løpet av de siste par årene blitt mer visuelt orientert. Introduksjonen av Facebook-timeline på nyåret understreker en økt billedfiksering. med fokus på store avlange “cover photos”, med en timeline og en newsfeed hvor bildet har fått en mer sentral plass. Mye av drivkraften i retning av mer bilder skyldes fremveksten av bedre båndbredde og ikke minst smartelefoner med gode fotoegenskaper.

Sosiale medier og politikk - finnes ekko-kammereffekten?

Det anerkjente Pew Research Center Internet & American Life-prosjektet har kommet med nok en ny interessant rapport om politikk og Internett: Social networking sites and politics

Rapporten fremhever at sosiale medier med nettsamfunn som Facebook og Twitter har blitt steder hvor politisk samtale, og debatt oppstår, spesielt når det er valg. Disse nye arenaene for politisk diskusjon har i økende grad motivert politiske aktivister. Den arabiske våren og Occupy Wall Street er aktuelle eksempler i så måte.

Ny utredning om ungdom, makt og medvirkning

I dag ble endelig ungdommens maktutredning lansert med brask og bram på Håndverkeren i Oslo. Ett års arbeid er lagt ned. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fikk utredningen overlevert sammen med en god klem av utredningsleder Trond Viggo Torgersen. Deretter bar det bort til Bristol og en bedre lunsj, og hvor vi skålte for utredningen i mineralvann fra Farris.

Utredningen er i høyeste grad relevant for delTA-prosjektet. Utvalget, som jeg har vært en del av, har valgt og ikke bare å beskrive tradisjonelle kanaler, men å fokusere på de nye rammene for makt og deltagelse unge opplever gjennom en økende tilgang til og bruk av nye medier.

Det er særlig kapittel 7 “Digitalt medborgerskap” som er aktuelt for prosjektet delTA og hvordan vi kan understøtte unges samfunnsengasjement i nye medier. Kapittel 7 belyser hva slags innflytelse ungdom kan få gjennom bruk av sosiale medier og hvilke begrensninger som ligger i de nye mediene. Særlig beskriver kapittelet hvordan sosiale medier utfordrer tradisjonelle forståelser av demokratiet og deltagelse, med en økende bruk av aksjonsdemokratiske virkemidler, en type online aktivisme og mobilisering til aksjon gjennom sosiale medier. Les mer…

Overser ungdommen!

Fredag 25.november ble NRK kritisert av sine egne i Aftenposten (kun på papir; se bildet)

for ikke å ta de unge på alvor. Flere i NRKs rekker savner en mer seriøs satsning på de unge. De unge er ikke bare interessert i sex og orgasme (les Trekant). “For lite og for kjedelig for ungdom” og “NRK overser ungdommen” var noen av overskriftene. Ungdom som ble intervjuet i artikkelen kunne fortelle at NRK “ikke har så mange tilbud for ungdom”. Til og med Håkon Moslet, redaksjonssjef i P3 Ung, innrømmer at de unge burde hatt et bredere tilbud. Andre ansatte i NRK er enig og tror ungdom er opptatt også av samfunnsmessige og politiske tema.

Det tror jeg også. Vi trenger en kritisk gjennomgang av ikke bare NRK, men samtlige norske medievirksomheter og de tjenestene de tilbyr unge. Har de tatt de unge og deres samfunnsengasjement på alvor? Som vi har vist tidligere, er det få tjenester som retter seg mot unges samfunnsengasjement. Pinlig få, og det er ikke bare NRK som svikter. Les mer…

Sosiale medier styrker samfunnsengasjementet!

.
For snart 11 år siden hevdet Robert Putnam, i den innflytelsesrike boken Bowling Alone , at det sosiale grunnlaget for vår evne til å handle kollektivt var i ferd med å bli svekket. Putnam mente at den sosiale kapitalen, de sosiale nettverkene vi inngår i, var sterkt redusert, så også samfunnsengasjementet: Vi ser mindre til naboene våre, mindre til familien, vi møter vennene våre sjeldnere og vi deltar ikke i organisasjonslivet som før, og vi bowler til og med alene var noe av budskapet i, og derav tittelen, Bowling Alone. TV var en av kildene til synkende sosial kapital og mindre samfunnsengasjement.

Men hva nå? De unge bruker mer tid på Internett, enn på TV og aviser. TV og avis er byttet ut med Facebook og Twitter – er vi blitt mer sosiale og mer engasjerte? Kan Internett og sosiale medier styrke vår evne til kollektiv samhandling og samfunnsengasjement? Les mer…

Hvem er gode på å engasjere de unge?

Hvilke virksomheter er gode til å engasjere unge under 25 år til samfunnsengasjement på nettet? Forsknings- og utviklingsprosjektet delTA ønsker å få en oversikt over de beste tjenestene i Norge rettet mot unge og trenger din hjelp

Med hendelser som Occupy Wall Street, ungdomsopprøret i London og den arabiske våren er unges samfunnsengasjement gjennom sosiale medier mer aktuelt enn noensinne. De unge er også mer politisk aktive enn de eldre på nett. Men, finnes det egentlig gode norske nettjenester som understøtter unges samfunnsengasjement? Jeg vil hevde at de i stor grad er fraværende, og flere etablerte medier forteller at de sliter med å engasjere de unge. En av grunnene er at det er betydelige konkurranse nasjonalt og internasjonalt, også fra underholdningstjenester. En fersk internasjonal studie fra prosjektet EuKidsOnline viser et gap mellom unges behov og tilgjengelige nettjenester. Den samme studien viser at unge i Norge både bruker nettet mest i Europa og opplever størst misnøye med eksisterende tjenester, noe som kan indikere et stort gap i Norge. Vi i delTA-prosjektet ser derfor et stort potensial i å realisere nye og bedre nettjenester som også understøtter samfunnsengasjementet blant unge i Norge. Prosjektet vil utvikle tjenester som bistår virksomheter innen media, offentlig sektor, og humanitære organisasjoner.

Politisk engasjement blant unge i sosiale medier

Gjennom sosiale medier har unge mennesker fått tilgang til mediemakt og påvirkningsmuligheter, også politisk. Sosiale medier gjør det enklere å få tilgang på informasjon, de kan også enkelt skrive, publisere og spre saker som opptar dem, samt organisere og mobilisere til politiske aksjoner. Det store spørsmålet er om unge faktisk bruker de sosiale mediene til politiske formål?

Den 3.oktober i år presenterte NRKs analysesjef Kristian Tolonen tall fra TNS Gallups Interbuss , en kvartalsvis spørreundersøkelse i et representativt utvalg av Norges nettbefolkning 15år+. Undersøkelsen er av stor interesse for å kunne svare hvorvidt ungdom er politisk engasjert i nye sosiale medier.

delTAprosjektet

Følges av 64 medlemmer.

Sosiale medier er en stadig viktigere arena for unges samfunnsdeltagelse. I delTA lager vi ny kunnskap om hvordan sosiale medier påvirker engasjement og deltagelse i samfunnsmessige forhold, og vi lager nye løsninger for der sosiale medier brukes på innovative måter for å støtte samfunnsdeltagelse. Mer om sonen

Origo delTAprosjektet er en sone på Origo. Les mer
Annonse